سایت‌های اینترنتی خودرو باید مالکیت فروشنده و انجام معامله را احراز کنند


تهران – ایرنا – پلتفرم‌ها و سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو، باید مالکیت فروشنده و انجام معامله را احراز کنند و در غیر این صورت به قیمت سازی متهم خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087506/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7