سازوکار مجلس برای نوسازی بافت های فرسوده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای سازوکاری برای نوسازی بافت های فرسوده تعیین کردند.

بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای در فرآیند کلید به کلید واحدهای این بافت فرسوده و حاشیه‌ای یا واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف ۴۰ درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوسازی یا اراضی مذکور اعمال کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120806117/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87

به گزارش ایسنا، نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی با الحاق یک جزء به بند الحاقی (۳) در تبصره ۱۱ موافقت کردند.