سازمان ملی استاندارد و فرهنگستان زبان و ادب تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

به موجب این تفاهم نامه، استانداردهای ملی و بین‌المللی زبان و خط فارسی توسط فرهنگستان به صورت علمی راهبری می شود.

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه و اصطلاحات را نقطه تلاقی در ارتباط دو مجموعه دانست و اظهار داشت: در استاندارد رابطه الفاظ با مصادیق و در فرهنگستان رابطه الفاظ با معنا مفهوم پیدا می کند، لذا الفاظ و واژه ها ما را بهم پیوند می دهند.

در متن این تفاهم نامه آمده است، سازمان ملی استاندارد ایران در تمام استانداردهای ملی، اعم واژه‌نامه و استانداردهای دیگر ، فرهنگ ها و مجموعه واژه ها، واژه های مصوب فرهنگستان را به کار برده و دستور خط مصوب را رعایت کند، همچنین از متخصصان علمی و فنی معتمد فرهنگستان به تناسب تخصص آنها برای عضویت در کمیسیون های تدوین استاندارد دعوت به عمل آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937585/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C

وی با اشاره به تحولات زندگی بشر در علم و صنعت و ارتباطات تصریح کرد: بدون استاندارد نمی توان ارتباطات بین المللی داشت یا از حقوق مردم صیانت کرد.

به گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد، در این تفاهم نامه تقویت رابطه فرهنگستان و سازمان ملی استاندارد ایران در امر ترویج و کاربرد واژه های مصوب فرهنگستان و بهبود استانداردهای ملی از نظر نگارش فارسی مورد توافق قرار گرفت.

«غلامعلی حداد عادل» رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این مراسم ، استاندارد را امری عقلانی، منطقی و فلسفی دانست و گفت: آفرینش بر پایه استاندارد بنا شده است.

«مهدی اسلام پناه» رییس سازمان ملی استاندارد در این مراسم گفت: سازمان ملی استاندارد ایران در دوره تحولی در دولت مردمی سیزدهم در حوزه خدمات ، فرهنگ و علوم بنیادی همچنین علوم انسانی وارد شده است.