سازمان ملی استاندارد با واردات میلیون‌ها خودرو ایمن، کیفی و استاندارد موافق است


تهران- ایرنا- مدیرکل روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: این سازمان با واردات میلیون‌ها خودرو ایمن، کیفی و استاندارد موافق است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175997/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF