سازمان صنایع کوچک از ایجاد شهرکهای صنعتی خصوصی استقبال می کند


مشهد-ایرنا- مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: رویکرد این سازمان خصوصی شدن شهرکهای صنعتی در کشور است و از فعالان اقتصادی برای ایجاد شهرکهای صنعتی غیردولتی حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004013/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF