زیرپوشش قرار گرفتن ۷۰درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی به خدمات تصفیه فاضلاب


تهران- ایرنا- مدیر ایمنی بهداشت، محیط زیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: ۷۰ درصد از واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تحت پوشش خدمات جمع آوری و تصفیه فاضلاب قرار گرفته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143048/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DB%B7%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87