زمین بگیرید و انبوه‌سازی کنید


در روز برفی کشور و در حالی که بارش برف از ساعات ابتدایی امروز پایتخت را سفیدپوش کرده، وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز تلاش کردند ابعاد جدیدی از طرح مولدسازی را مطرح و نکات خاکستری باقی مانده را سفید کنند.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112317976/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF