روز ملی معدن؛ فرصتی برای تبیین جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور


تهران- ایرنا- رییس خانه معدن ایران از برگزاری مراسم گرامیداشت روز ملی معدن در روز یکم خرداد امسال خبر داد و آن را فرصتی برای تبیین جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور برشمرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098318/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1