رشد ۵.۸ درصدی تولید صنایع با تامین برق در فروردین ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- سخنگوی صنعت برق گفت: امسال برنامه تامین برق پایدار صنایع انرژی‌بر مثل سال گذشته است و حتی صنایعی که طی این مدت نسبت به احداث نیروگاه اقدام کرده‌اند از معافیت کامل در برنامه‌های مدیریت مصرف برخوردارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099059/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2