رشد ۱۷.۱ درصدی صنعت نساجی و ۶ درصدی صنعت پوشاک در سال ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت اعلام کرد: سال گذشته صنعت نساجی رشد ۱۷.۱ درصدی و صنعت پوشاک رشدی ۶ درصدی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179670/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B7-%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1