راهبری کلان حوزه تولید فولاد هرمزگان درحال پیگیری است


بندرعباس – ایرنا – معاون عمرانی استاندار هرمزگان گفت:‌ کلان راهبری در حوزه تولید فولاد در این استان پیگیری می‌شود و هدف گذاری اصلی در حوزه فولاد سازی این استان و مورد تاکید آمایش سرزمین و توسعه پایدار، تبدیل این استان و در مرحله اول بندرعباس به قطب تولید فولاد کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037720/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA