راه‌اندازی ستاد پایش کیفیت و کمیت برای مقابله با کم‌فروشی


تهران- ایرنا- معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران از راه‌اندازی ستاد پایش کیفیت و کمیت در این سازمان به‌منظور کنترل‌های کیفی و مقابله با هرگونه کم فروشی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963036/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C