رئیس دادگستری تهران: امنیت سرمایه‌گذاران را با کمک سایر نهادها تامین می‌کنیم


شهرری – ایرنا – رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستگاه قضایی به عنوان نهادی که ماموریت و مسئولیت‌هایی در بخش‌های مختلف دارد یکی از وظایفش این است که امنیت سرمایه‌گذاران را با کمک سایر نهادها تامین و تضمین کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106314/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7