رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد


تهران – ایرنا – رئیس جمهور «قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو » و «قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری دولت‌های ساحلی خزر» را برای اجرا به دستگاههای اجرای ذیربط ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995940/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF