رئیس جمهور برای احیای کارخانه آرد یاسوج ضرب الاجل تعیین کرد


یاسوج – ایرنا – رئیس جمهور به سازمان اقتصادی کوثر ۲ ماه فرصت داد که کارخانه آرد را با تمام ظرفیت افتتاح کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172970/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF