دومینوی ترکش‌های قاچاق، نان اهالی رَمِشک را آجر کرد


جیرفت- ایرنا- طمع سود حاصل از قاچاق گازوئیل و آرد در جنوب کرمان خودش را در تامین نان با کیفیت و به‌اندازه برای مردم شهر رَمِشک در شهرستان قلعه‌گنج که خیلی وقت نیست شهر شده‌اند نشان داده و مشکلاتی را گریبانگیر اهالی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104508/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B4%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%AC%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF