دلایل حذف برخی متقاضیان خودروهای وارداتی اعلام شد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دلایل حذف برخی متقاضیان خودروهای وارداتی را توضیح داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058438/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF