دلار زدایی از قیمت کشف شده مواد اولیه تولید در بورس


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازوکار تنظیم بازار محصولات منبع پایه را اعلام کرد و گفت: با اجرای دقیق این ساز وکار جدید، از کشف قیمت مواد اولیه تولید در بورس دلار زدایی خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041479/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3