دفتر فروش مستقیم محصولات خوشه آبزی‌پروری بوشهر در ارمنستان ایجاد شد


بوشهر – ایرنا – مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر گفت: راه‌اندازی دفتر فروش مستقیم محصولات خوشه آبزی‌پروری این استان در کشور ارمنستان از مهمترین فعالیت‌های سال نخست توسعه این خوشه صنعتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084463/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF