دستور وزیر صمت برای رسیدگی فوری به حادثه معدن ارزوئیه

به گزارش ایرنا از مرکز ارتباطات وزارت صمت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دیروز در پی حادثه معدن ارزوئیه کرمان، ضمن پیگیری موضوع در تعامل با استاندار کرمان و فرماندار ارزوئیه، مدیرکل صمت استان کرمان و معاونت معدنی را مامور کرد تا فورا و در اسرع وقت به موضوع رسیدگی کرده و پیگیری های لازم برای اتمام عملیات آواربرداری را به عمل آورند.

همچنین به مدیرکل صمت استان ماموریت داده شد در اسرع وقت تیم بازرسی تشکیل داده و نسبت به شناسایی و گزارش عوامل این حادثه و جلوگیری از تکرار این حوادث اقدام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84829787/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87بر این اساس به مدیرکل صمت استان کرمان ماموریت داده شد تا از تمام امکانات موجود در استان برای تسریع در آواربرداری استفاده کرده و هماهنگی های لازم را به عمل آورد و ضمن سرکشی به خانواده آسیب دیدگان در این حادثه و دلجویی از آنها نسبت به رسیدگی کامل به وضعیت این هموطنان اقدام کند.