دستور برای حل مشکل بدهی برق یک واحد صنعتی بزرگ در کرمان


کرمان – ایرنا – استاندار کرمان با اشاره به مشکل بدهی برق یک واحد صنعتی بزرگ در بردسیر گفت: این واحد تولیدی در فروش محصول خود دچار مشکل شده است و برای اینکه خط تولید آن به فعالیت بازگردد شرکت برق منطقه ای با دادن مهلت پرداخت معوقات، از بیکاری کارگران جلوگیری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113884/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86