دستورالعمل کنترل کمیت برای مقابله با کم فروشی تدوین شود


تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران بر تدوین دستورالعمل و شیوه نامه کنترل کمیت و مقابله با کم فروشی تاکید کرد و گفت: ترک فعل مدیران قبلی موجب انباشت تکالیف بر زمین مانده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008158/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF