دستورالعمل بحث‌برانگیز شورای رقابت در زمینه تنظیم قیمت خودرو ابلاغ شد


تهران- ایرنا- شورای رقابت دستورالعمل هفت بندی تنظیم قیمت خودروی سواری را ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020239/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88