دستاورد انقلاب؛ ارتقای صنعت خراسان جنوبی از ۲ به ۵۲۵ واحد


بیرجند – ایرنا – تعداد واحدهای صنعتی خراسان جنوبی از ۲ واحد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به ۵۲۵ واحد در زمان حاضر رسیده و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معدنی نیز از ۱۴ به ۷۵۱ فقره افزایش یافته که جهش صدها پله‌ای را به نمایش گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024540/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B2%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF