درنگی برای اتصال زنجیر گسسته صنایع کرمان با غول‌های معدنی


کرمان – ایرنا – در حالی که واحدهای خرد و متوسط کرمان نیازمند بازار هستند، غول های بزرگ صنایع معدنی این استان نیاز خود را از خارج از دیار کرمان و حتی کشور تامین می‌کنند و راهکارهای این حلقه مفقوده در همایش ارتباط واحدهای بزرگ و کوچک دیار کریمان در همایشی به بررسی گذاشته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106253/%D8%AF%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C