درخواست مجلسی‌ها برای شفاف شدن واگذاری خودروی خارج از ضابطه به نمایندگان: اسامی منتشر شود


تهران – ایرنا – نمایندگان در واکنش به گزارش بازرس رییس جمهور درباره واگذاری خودروهای خارج از ضابطه به نمایندگان و کارکنان مجلس بیان کردند: دریافت این خودروها ذهنیتی را در بین افکار عمومی شکل داده است که شاید شفاف سازی و روشنگری هیات رییسه مجلس در این باره بهترین راه پیش روی مجلس انقلابی محسوب شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102307/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%87