درآمد ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی دولت از خصوصی‌سازی در سال آینده

دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای واگذاری شرکت‌های دولتی و سهام آنها پیش بینی کرده است.

در جدول شماره پنج ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی اختصاص دارد دولت به تفکیک، منابع ۱۰۶ هزار تومانی خود از محل واگذاری شرکت‌های دولتی را مورد بررسی قرار داده است.

در بند پنجم این جدول ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است همچنین دولت برای واگذاری سهام، سهم‌الشرکه اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه ۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع برآورد کرده که سهم فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته به جهاد کشاورزی را در این جدول ۲۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرد.

البته منابع درآمدی دیگر در لایحه بودجه سال آینده از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی برای دولت برآورد شده است که می‌توان به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع حاصل از واگذاری و تملک دارایی‌های مالی اشاره کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102315546/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87به گزارش ایسنا، دولت در سال آینده به غیر از پیش‌بینی منابع ۶۰۳ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، ۹۷۸ هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف درآمد برای خود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای خود برآورد کرده است که از این میزان ۱۰۶ هزار میلیارد تومان به واگذاری شرکت‌های دولتی اختصاص دارد.