دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دانشگاه معین وزارت صنعت انتخاب شد


تهران-ایرنا- رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: این دانشگاه به عنوان دانشگاه معین در ارتباط با وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180748/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF