دادستان کل کشور: ادعای نماینده مجلس درمورد وزیر سابق صمت فاقد اسناد و مدارک بود


تهران – ایرنا – دادستان کل کشور گفت: ادعای نماینده مجلس در خصوص وزیر سابق صمت فاقد اسناد و مدارک بود و پرونده برای رسیدگی قانونی به دادسرای تهران ارجاع داده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106514/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF