خروج سرمایه‌ها از بازار خودرو سرعت گرفت


تهران- ایرنا- بروز تغییراتی در بازار خودروی کشور پس از چند سال سبب شده است که بسیاری در این بازار فروشنده شوند و به نظر می‌رسد سرمایه‌ها در حال خروج از این بازار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113413/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA