خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران به حوزه گردشگری تسری پیدا کرد


تهران- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: همه خدمات «صندوق ضمانت صادرات ایران» به حوزه گردشگری تسری پیدا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014096/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF