خبر منتشره درباره یکی از معاونان وزارت صمت، منطبق بر واقعیت نیست


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: خبر منتشر شده در خصوص یکی از معاونان وزارت صمت، منطبق بر واقعیت نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958930/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA