خبر خوش فرماندار اسلامشهر برای کارگران شرکت کیان‌تایر


اسلامشهر – ایرنا – فرماندار اسلامشهر اعلام کرد: واگذاری کیان تایر به یکی از شرکت های موفق خودروسازی در حال نهایی شدن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070572/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1