حسینی: وزارت بازرگانی را معادل واردات معرفی کردن مبنایی ندارد


تهران- ایرنا- معاون رئیس جمهور در امور مجلس در پاسخ به برخی سوالات و شبهه‌های درباره تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: وزارت بازرگانی را معادل واردات معرفی کردن، مبنایی ندارد


منبع: https://www.irna.ir/news/85174094/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF