حاکم شدن قوانین تجارت و چابکی در تصمیم‌گیری‌ها با تبدیل مجتمع مس سونگون به شرکت


تهران- ایرنا- مدیر مجتمع مس سونگون گفت: عواید ناشی از تبدیل مجتمع مس سونگون به شرکت، به استان آذربایجان شرقی بازخواهد گشت و با حاکم شدن قوانین تجارت و چابکی در تصمیم‌گیری‌ها، رونق تولید و اشتغال را در منطقه به دنبال خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135512/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9