جوابیه‌های متناقض شرکت بهمن برای فرار از احتکار


تهران – ایرنا – مراجعه به صورت‌های مالی شرکت بهمن در ۱۲ ماهه سال گذشته، خلاف ادعای مطرح‌شده در جوابیه‌های این شرکت را ثابت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179840/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1