جزئیات عبور نقدینگی از ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومانبر اساس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، میزان نقدینگی به ۴۹۴۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۲.۳ درصدی در مقایسه با سال قبل است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، حجم نقدینگی را ۴۹۴۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۷.۳ درصدی نقدینگی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته است. این در حالی است که این شاخص نسبت به پایان سال گذشته ۲.۳ درصد رشد داشته است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه امسال معادل ۷.۶۸۶ است که نسبت به پایان و اردیبهشت سال قبل به ترتیب منفی ۳.۹ و  ۵.۲ درصد رشد داشته است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان اردیبهشت ماه به ۷۱۲.۶ هزار میلیارد تومان رسید که رشد آن در مقایسه با پایان سال قبل ۲.۶  درصد کم شده است. اما نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۸ درصد رشد داشته است.

همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۶.۶ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۱۹۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۶.۱ درصد کاهش در مقایسه با پایان سال قبل به ۱۳۷.۳ هزار میلیارد تومان رسید.

مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مسابه سال قبل، ۱.۵ و ۱۸.۷ درصد رشد داشته است. البته، رقم بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۳۳.۸ هزار میلیارد تومان و ۵۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده که هر یک در مقایسه با پایان سال قبل با رشد ۱.۲ و ۲۱.۹ درصدی مواجه شده‌اند.البته، این ارقام نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۱۱.۴ درصد کم و ۵۵.۱ درصد رشد داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۲۲.۹ درصد رشد نسبت به پایان اردیبهشت سال قبل همراه بوده و به ۱۶۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.

حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۳۲.۹ درصد افزایش به ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۲.۴ درصد افزایش نسبت به پایان اردیبهشت سال قبل به ۵۴۵.۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان فروردین امسال با ۱۸.۷ درصد رشد به ۱۳۷.۳ هزار  میلیارد تومان رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان اردیبهشت امسال معادل ۲۳۷.۹ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۰.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۳۵.۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۵۹.۷ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۹۵۷ هزار میلیارد تومان  بوده که نسبت به پایان به سال قبل، دارای ۶۳.۳ درصد رشد بوده و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان اردیبهشت امسال به ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان اردیبهشت امسال معادل ۳۹۶.۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۲۱ درصد رشد یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که ۲۹.۶ درصد رشد دارد.

همچنین، میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان است که معادل ۶.۶ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش داشته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401042215342/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86