تولیدکننده نباید در مسیر بروکراسی اداری معطل بماند


تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه نباید تولیدکننده در مسیر بروکراسی اداری معطل بماند، گفت: تولیدکننده و کارآفرین خط سبز اقتصاد کشور است و اگر جایی نیاز باشد قوانین را تسهیل و خط سبز اقتصادی ایجاد می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958251/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF