توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، پایه و اساس خودروسازی روز جهان


تهران- ایرنا- در حالی که خودروسازی جهان در حال پوست‌اندازی بوده و قوای محرکه مورد استفاده در خودروها در حال تغییر از حالت احتراقی و مبتنی بر سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های پاک یا الکتریکی است، اما هنوز در کشورمان شاهد تولید خودروهای احتراقی با پلتفرم‌های قدیمی و اصرار بر تداوم تولید آنها هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098072/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2