توسعه شهرک های صنعتی از اولویت های دولت سیزدهم است


رباط کریم – ایرنا – معاون وزیر صمت و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایران گفت: توسعه شهرک های صنعتی یک اولویت مهم برای دولت سیزدهم است و اقدامات موثری در این بخش انجام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113086/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA