توجه به پیشران‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود


تهران_ ایرنا- دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفت: امروز توجه به پیشران‌های اقتصادی و وارد کردن آنها به برنامه هفتم توسعه باید به عنوان یک اولویت دیده شود و علاوه بر آن باید بتوانیم الگوی موفقی از پیشران‌ها در جامعه ارائه کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034651/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%B4%D9%88%D8%AF