تقویت پیشران‌ها در کشور به تحقق شعار سال می‌انجامد


تهران- ایرنا- دبیر مجمع کارآفرینان ایران معتقد است که با تقویت شرکت‌های پیشران و بزرگ در کشور، می‌توان رشد تولید، تولید انبوه، کاهش هزینه‌های سرباز و کاهش تورم را رقم زد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072273/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF