تقویت صنعت چرم و کفش در کنار افزایش کیفیت نیازمند بازاریابی است


تبریز – ایرنا – معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت حفظ جایگاه تبریز در حوزه چرم و کفش در کشور، گفت: علاوه بر افزایش کیفیت تولید در این حوزه باید به بازاریابی نیز توجه بیشتری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168952/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA