تقویت زیرساخت‌ شهرک‌های صنعتی کردستان با تخصیص اعتبار سفر رئیس جمهور


سنندج-ایرنا- شهرک‌های صنعتی کردستان از لحاظ زیرساخت کمبودهایی دارد؛ به همین خاطر، تیرماه سال ۱۴۰۱ در سفر رئیس جمهور به استان، حدود چهار هزار میلیارد ریال برای این بخش مصوب شد که تسریع در تخصیص آن می‌تواند تحرکی در وضعیت تولید صنعتی منطقه ایجاد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125082/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3