تفاهمنامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک با سازمان فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شد


تهران – ایرنا – بمنظور افزایش دانش فنی و توسعه منابع انسانی متخصص و ماهر در بنگاه‌ های اقتصادی تولیدی و خدماتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و برای بهره‌ برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود، تفاهمنامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌ های صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002968/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C