تعیین تکلیف معادن غیرفعال نیازمند پشتیبانی قانونی است


کرمان – ایرنا – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه پیشتیبانی قانونی خوبی برای تعیین تکلیف معادن غیرفعال وجود ندارد گفت: تعیین تکلیف این معادن در راستای سیاست فعلی دولت، نیازمند پشتیبانی قانونی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084766/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA