تصمیمات ستاد تسهیل تولید برای حمایت از تولیدکنندگان موتورسیکلت


تهران- ایرنا- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با توجه به مشکل تولید چراغ مورد استفاده در موتورسیکلت‌ها به دلیل تحریم‌ها، وزارت صمت را ملکف کرد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، راهکارهای عملی برای حل این مشکل و مسائل مرتبط با ارائه مدرک E-MARK ارائه دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000579/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA