تشریح عملکرد وزارت اقتصاد از زبان خاندوزی

ادامه دارد


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110806215/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C

تشریح عملکرد وزارت اقتصاد از زبان خاندوزی
وزیر امور اقتصاد و دارایی عملکرد این وزارتخانه را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی با حضور در برنامه شنبه‌شب «صف اول» به تشریح عملکرد این وزارتخانه پرداخت.