تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه صنعتی هرمزگان در دستور کار است


بندرعباس – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان بااشاره به اینکه نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه صنعتی استان تربیت می‌شود، گفت: طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بسیاری در سطح استان در حال اجرا است که نیاز به تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165422/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1