تراز تجاری ایران و صربستان نسبت به روابط سیاسی رضایت‌بخش نیست


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با رئیس مجلس صربستان گفت: تراز تجاری دو کشور با وجود رشد مناسب در سالهای اخیر به نسبت روابط سیاسی رضایت بخش نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179828/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA